BẠT SỰ KIỆN
Bạt sự kiện với tính thẩm mỹ cao, độ an toàn lớn, dễ dàng lắp đặt, vận chuyển, thi công nên ngày càng được ưa chuộng trong công tác tổ chức sự kiện.
Địa chỉ: 36/38 đường Tân Thoiws Nhất 8, p. Tân Thới Nhất, Q.12
Phone: 0979140003
Email: lienhe.vuabat@gmail.com
Tags: #batsukien, #vuabat, #bạt_sự_kiện
Website: https://vuabat.com/bat-su-kien/
Mainsite: https://vuabat.com/
Social:
https://500px.com/p/hoangtravnn?view=photos
https://profile.hatena.ne.jp/batsukien/profile
https://issuu.com/batsukien
https://www.mixcloud.com/batsukien/
https://www.fairmondo.de/users/batsukien


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-05-29 (月) 11:21:58 (414d)