Hà Du Long là một doanh nhân được sinh ra tại Hồng Kông và mang quốc tịch Canada khi lớn Hà Du Long theo học trường nam sinh Wah Yan College, Hồng Kông (香港華仁書院), anh là con trai của ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân và vợ hai Lam Quỳnh Anh.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-12-04 (月) 16:55:20 (81d)