1957 menh gi

Thảo mai là gì? Ý nghĩa và dấu hiệu nhận biết thảo mai

Cách đây một thời gian, bộ phim “Phía trước là bầu trời” (2001) bỗng nhiên nổi trở lại. Nhân vật chị Nguyệt thảo mai bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội với hàng loạt phát ngôn “chất như nước cất”. Vậy thảo mai là gì? Làm sao để nhận biết ai đó là người thảo mai? Cùng tìm hiểu những thông tin về từ này trong bài viết hôm nay.

Xem thêm: https://mayruaxemini.vn/thao-mai-la-gi/

#life


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-19 (水) 17:07:24 (117d)